Regulamin strony

1. DEFINICJE

1.1. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu www.cekona.pl
1.2. CEKONA- serwis internetowy działający w domenie www.cekona.pl, którego właścicielem jest Firma CKN z siedzibą w Olsztynie, posługująca się numerem REGON 389431431. Dane kontaktowe: email biuro@cekona.pl
1.3. Użytkownik - osoba, która dokonała rejestracji w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie;
1.4. Konferencja - płatne wydarzenie polegające na zaprezentowaniu dokonań i przeglądów autorskich prac Użytkowników i ich zespołów badawczych
1.5. Serwis - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Serwisie jest to jednoznaczne z serwisem www.cekona.pl
1.6. Login – unikalny adres e-mail Użytkownika w Serwisie wskazany w trakcie rejestracji
1.7. Konto użytkownika - indywidualne, zarejestrowane przez użytkownika konto elektroniczne w serwisie - www.cekona.pl identyfikowane przez unikalne, wybrane przez użytkownika hasło (składające się z min. 4 znaków) oraz unikalne, aktywne konto poczty elektronicznej (email), będące jednocześnie wpisem do bazy danych użytkowników serwisu www.cekona.pl

2. ZASADY OGÓLNE

2.1. CEKONA jest serwisem internetowym umożliwiającym swoim użytkownikom (poprzez narzędzie online) na uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach naukowych, uczestnictwo w panelach dyskusyjnych i zaprezentowanie swojej autorskiej pracy naukowej.
2.2. Serwis www.cekona.pl pobiera opłatę za uczestnictwo w każdym wydarzeniu. Użytkownik wybiera formę prezentacji (poster/prezentacja multimedialna), a także artykuł w recenzowanej postkonferencyjnej monografii naukowej.
2.3. Każda osoba przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu jest zobowiązana do zapoznania się z Regulaminem Serwisu.
2.4. Serwis umożliwia użytkownikom pobierania dokumentów w formacie .docx lub .pdf.
2.5. Serwis zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
2.6. Wszelkie błędy i problemy z normalnym funkcjonowaniem serwisu Użytkownik zobowiązuje się zgłaszać poprzez formularz kontaktowy lub pod adresem biuro@cekona.pl.
2.7. Do każdej konferencji i innego wydarzenia przypisany jest oddzielny regulamin, w którym umieszcza się aktualne zasady uczestnictwa w konferencjach (w tym wymogi i regulamin płatności).

3. WARUNKI TECHNICZNE

3.1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:
a. połączenia z siecią Internet,
b. korzystania z platform: MS Windows 7, 8, 8.1, Vista, MS Windows XP, iOS 7.0, Android 4.4 lub ich nowszych wersji,
c. korzystania z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla FireFox 35.X, Google Chrome 40.X lub ich nowszych wersji.
d. korzystanie z aktualnego oprogramowania Java, Java Script,
e. aktywne konto poczty e-mail

4. REJESTRACJA

4.1. Rejestracja i utworzenie konta w Serwisie www.cekona.pl są dobrowolne i bezpłatne.
4.2. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.
4.3. Warunkami koniecznymi do rejestracji konta Użytkownika jest wypełnienie formularza rejestracji, w którego odpowiednich polach należy podać:
a. adres poczty elektronicznej , które będzie służyć do jego identyfikacji w Serwisie (login)
b. hasło dostępowe do konta,
c. zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu;
d. wyrażenie chęci na otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną (opcjonalnie)
e. podanie adresu niezbędnego do wysyłki materiałów pokonferenyjnych
4.4. Podanie nieprawdziwego adresu email uniemożliwi założenie konta.
4.5. W czasie rejestracji Użytkownik podaje adres unikalny e-mail, który staje się loginem do serwisu, poprzez który będzie identyfikowany w bazie danych serwisu www.cekona.pl
4.6. W czasie rejestracji Użytkownik tworzy indywidualne hasło do swojego profilu. Jedyną osobą, która zna hasło jest Użytkownik i jest odpowiedzialny za jego za jego przechowywanie oraz zobowiązuje się nie przekazywać go osobom trzecim, w szczególności osobom, które mogły by wykorzystać to hasło w celach sprzecznych z ideą serwisu www.cekona.pl
4.7. W czasie rejestracji Użytkownik zobowiązuje się podać własny adres e-mail, który będzie wykorzystywany do komunikacji pomiędzy nim a serwisem www.cekona.pl. W szczególności na ten adres e-mail będą przesyłane nowe hasła do Konta Użytkownika w przypadku utraty przez Użytkownika hasła do konta w serwisie www.cekona.pl
4.8. Serwis www.cekona.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie wiadomości na adres e-mail podany przez Użytkownika. W szczególności, gdy adres jest nieprawidłowy, należy do osoby trzeciej lub oprogramowanie antyspamowe uniemożliwia dostarczenie wiadomości e-mail.
4.9. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) na zasadach określonych w Polityce Prywatności Serwisu, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi.

5. KONTO UŻYTKOWNIKA

5.1. Każdy Użytkownik serwisu www.cekona.pl posiada indywidualne Konto użytkownika identyfikowane poprzez unikalny e-mail podany w czasie rejestracji.
5.2. Konto utworzone w serwisie cekona.pl jest tworzone na czas nieograniczony.
5.3. Serwis www.cekona.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku łamania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
5.4. Użytkownik zobowiązuje się do publikowania na swoim koncie informacji prawdziwych i dotyczących jedynie własnej osoby. Zabronione jest tworzenie kont i publikowanie informacji w imieniu osób trzecich.
5.5. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto Użytkownika w serwisie www.cekona.pl
5.6. Użytkownik może w każdej chwili sam usunąć konto i swoje dane z Serwisu. Wystarczy wejść w "Moje konto" i potwierdzić trwałe usunięcie konta z Serwisu. Samodzielne usunięcie konta z serwisu, powoduje, iż ten sam e-mail nie może zostać ponownie zarejestrowany w Serwisie www.cekona.pl
5.7. Zabrania się udostępniania Konta Użytkownika osobom trzecim.
5.8. Zabrania się używania Konta Użytkownika w celach handlowych wykraczających poza normalne wykorzystywanie zgodne z charakterem serwisu.

6. KORZYSTANIE Z SERWISU

6.1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy tj.:
a. Zabronione są jakiekolwiek próby wpłynięcia na stabilność działania serwisu.
b. Zabronione są jakiekolwiek działania o charakterze przestępczym, w szczególności działania o charakterze hakerskim.
c. Zabronione są jakiekolwiek działania łamiące autorskie prawa majątkowe.
d. Zabronione jest publikowanie informacji nie prawdziwych w ramach Kont Użytkowników.
e. Zabronione jest publikowanie informacji dotyczących osób trzecich bez posiadani stosownego upoważnienia.
f. Zabronione są wszelkie działania mogące zdestabilizować działanie sieci teleinformatycznych, w szczególności działanie serwisu www.cekona.pl
e. Zabronione jest publikowanie treści niezgodnych z prawodawstwem, w szczególności treści o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc oraz łamiących powszechnie przyjęte obyczaje.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Z przyczyn technicznych takich jak np. przerwa w dostępie prądu, przerwa w dostępie do sieci informatycznej, awaria systemu komputerowego, błędy w oprogramowaniu lub przerwy spowodowane konserwacją systemu – dostęp do serwisu może zostać czasowo zawieszony bez wcześniejszego uprzedzenia.
7.2. Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów. www.cekona.pl nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu.
7.3. Użytkownik serwisu wwww.cekona.pl zobowiązuje się nie wiązać firmy będącej właścicielem Serwisu w żadne spory o charakterze sądowym i finansowym, w których Serwis nie jest stroną.
7.4. Serwis cekona.pl nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty powstałe w wyniku poprawnego lub wadliwego działania serwisu, w szczególności za przerwy w jego funkcjonowaniu.
7.5.Firma będąca właścicielem Serwisu zobowiązuje się do współpracy z uprawionymi organami władzy państwowej w wyniku działań prowadzonych przeciwko Użytkownikowi w wyniku popełnionego przez niego przestępstwa lub podejrzenia popełnienia przestępstwa.


8. FORMY PŁATNOŚCI

8.1. W przypadku odpłatnych Usług świadczonych przez cekona.pl w związku z umożliwieniem korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu, wszelkimi opłatami obciążany jest Użytkownik. Wysokość opłat opublikowana na stronie Serwisu www.cekona.pl w kalkulatorze. Po wybraniu opcji uczestnictwa pojawia się cena.
8.2. Serwis udostępnia następujące sposoby płatności:
a. przelew bankowy na konto podane przy wyborze konferencji
8.3. Serwis nie pobiera dodatkowych opłat za dokonywane transakcje w związku z umową zawartą między Usługodawcą, a właścicielami serwisów płatniczych
8.4. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności, Użytkownik uzyskuje dostęp serwisu, zgodnie z wybranymi opcjami.

9. CENY

9.1. Szczegółowy wykaz cen jest różny dla każdej konferencji. Cena za udział zależy od wyboru formy prezentacji i liczby rozdziałów do monografii naukowej. Cena pojawia przy zapisach do konferencji i po wybraniu odpowiednich dla Użytkownika opcji.
9.2. Ceny w serwisie, dla użytkowników stanowią ceny brutto.
9.3. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach świadczonych usług.
9.4. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu jest możliwe tylko dla użytkowników, którzy opłacili udział w konferencji.
9.5. Płatność nie jest zwracana, jeśli Użytkownik nie zgłosi rezygnacji z udziału w konferencji lub rezygnacji z publikacji z minimum 10-dniowym wyprzedzeniem przed danym wydarzeniem.

10. REKLAMACJA

10.1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swoje imię, nazwisko, e-mail podany przy rejestracji oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni roboczych rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
10.2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji a przed jej rozpatrzeniem, Serwis zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
10.3. Za dzień złożenia reklamacji uznaje się dzień odebrania przez Serwis cekona.pl reklamacji w prawidłowej postaci, zawierającej wszelkie wymagane elementy i nie wymagającej uzupełnienia.
10.4. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować na adres mailowy biuro@cekona.pl w tytule wiadomości wpisując " Reklamacja "
10.6. Odpowiedź na reklamację, po jej rozpatrzeniu przez cekona.pl, zostaje wysłana na kontaktowy adres e-mail Użytkownika podany przez niego w formularzu, podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

11. NEWSLETTER

11.1. Zapisanie się do newslettera jest opcjonalne.
11.2. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zawiera informacje związane z aktualną działalnością Usługodawcy (m.in. informacje o nowych usługach, nowościach, artykułach).
11.3. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne, wysyłany jest on drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
11.4. W celu umożliwienia Usługodawcy dostarczania newslettera, niezbędne jest wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
11.5. Zarejestrowany Klient w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania wypełniając odpowiedni formularz. Rezygnacja z usługi "Newsletter" możliwa jest w każdym czasie po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie cekona.pl i odznaczeniu ticboxa z treścią “wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera”

12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

12.1. Użytkownik dodając swoją pracę pod postacią prezentacji, posteru, abstraktu, czy artykułu przekazuje prawo do rozpowszechniania tych utworów przez właścicieli serwisu cekona.pl na potrzeby wydawnicze i reklamowe.

13. ODSTAPIENIE OD UMOWY / ROZWIAZANIE UMOWY

13.1. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany czas opłaconej konferencji.
13.2. Opłaty za udział w konferencjach i rozdziały w monografii nie są zwracane, jeśli Użytkownik nie dostarczył prac pomimo wcześniejszego zobowiązania.
13.3. Częściowy zwrot kosztów może nastąpić za pośrednictwem kuponu obniżającego cenę za kolejną konferencję, wedle życzenia Użytkownika.

14. OBOWIĄZUJĄCE PRZYPISY

14.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Prawa Polskiego.

15. ZMIANA REGULAMINU


15.1. Serwis cekona.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny zmiany. Użytkownik zobowiązuje się śledzić zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku braku akceptacji na zmiany niniejszego Regulaminu zobowiązuje się do zaprzestania korzystania z usług świadczonych poprzez serwis i usunięcie Konta Użytkownika.
15.2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, serwis poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie http://www.cekona.pl/pl/regulamin oraz poprzez wskazanie daty ostatniej aktualizacji na końcu regulaminu

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


16.1. Serwis cekona.pl zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji funkcjonalności serwisu oraz do zmiany zasad działania, w szczególności zaprzestania działalności. W wynika takich działań Użytkownikom nie przysługują prawa do żadnych roszczeń względem firmy będącej właścicielem www.cekona.pl
16.2. Wszelkie spory pomiędzy Firmą będącą właścicielem serwisu cekona.pl, a innym podmiotem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Firmy CKN.

Copyright © 2021, cekona.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regulamin obowiązuje od dnia 19.07.2021. Ostatnia aktualizacja regulaminu: 25.07.2021.
Informacja
Ustawienia konta Moje konferencje Moje pliki Wyloguj
Zarejestruj się
Masz juz konto?
Zaloguj się
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Resetuj hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się
Zresetuj hasło
Wróć do logowania
Jesteśmy na FB