Regulamin konferencji

"Interdyscyplinarna konferencja naukowa MIRATIO V"

11 lutego 2023

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konferencji pod nazwą "Interdyscyplinarna konferencja naukowa MIRATIO V" jest firma CKN, zarejestrowana pod numerem REGON 389431431.
1.2. W niniejszym regulaminie poprzez następujące określenia rozumie się:
a. Organizator: firma CKN;
b. Konferencja: "Interdyscyplinarna konferencja naukowa MIRATIO V" organizowana przez firmę CKN;
c. Uczestnik: osoba bierna lub czynna, która dokonała potwierdzonej rejestracja poprzez wysłanie odpowiednio wypełnionego formularza zgłoszeniowego zgodnie z wymaganiami ustalonymi przez Organizatorów;
d. Główna strona internetowa/strona internetowa: www.cekona.pl.
1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu są integralną częścią zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników konferencji.
1.4. Konferencja odbywa się w terminie 11 lutego 2023 i ma charakter krajowy.
1.5. Ze względu na zagrażającą sytuacje epidemiologiczną Konferencja odbywać się będzie w formie zdalnej na głównej stronie internetowej.
1.6. Uczestnik podczas zgłaszania swojej prezentacji/posteru lub/i artykułu kwalifikuje tematykę swojej pracy. Prace uczestników przedstawione zostaną w następujących sekcjach tematycznych:
I) Nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
II) Nauki społeczne i humanistyczne;
III) Nauki ścisłe, przyrodnicze i rolnicze;
IV) Nauki inżynieryjno-techniczne
1.7. Organizator zastrzega prawo do zrezygnowania z danej sekcji tematycznej oraz przydzielenia danego uczestnika do sekcji pokrewnej w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń do danej sekcji.
1.8. Podczas Konferencji w ramach sekcji, odbywać się będą sesje referatowe (prezentacja) oraz sesje posterowe (poster) w formie elektronicznej.
1.9. W ramach konferencji Uczestnik ma prawo do wyboru rodzaj wystąpienia jakimi są prezentacja multimedialna (referat) lub poster.
1.10. Referaty/postery przedstawione powinny być w języku polskim.
1.11. Organizator konferencji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konferencji oraz programie konferencji. Ponadto organizator zobowiązuje się do zamieszczenia na głównej stronie aktualnych informacji, w taki sposób aby były one łatwo dostępne dla uczestników.
1.12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty konferencji lub jej odwołania z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku odwołania Konferencji Organizatorzy zobowiązani są powiadomić o tym fakcie zarejestrowanych Uczestników pocztą elektroniczną najpóźniej 2 dni przed planowaną datą Konferencji.
1.13. Organizator powołuje Komitet Naukowy, który odpowiada za stronę merytoryczną nadesłanych prac oraz prezentacji i posterów.
1.14. Terminy ustalone przez Organizatora w niniejszym regulaminie są obligatoryjne i nieprzekraczalne, chyba że Organizator podejmie decyzje o zmienia terminu.
1.15. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez każdego Uczestnika niniejszego Regulaminu, który jest formą zawarcia zobowiązań pomiędzy stronami.

2. Warunki uczestnictwa oraz zgłoszenie udziału

2.1. Konferencja skierowana jest do studentów I, II oraz III stopnia (w tym słuchaczy szkół doktorskich) i jednolitych studiów magisterskich z uczelni wyższych w Polsce i za granicą, pracowników naukowych, przedstawicieli przemysłu oraz osób zainteresowanych Konferencją.
2.2. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
a) Przesłanie drogą elektroniczną odpowiednio wypełnionego formularza dostępnego na stronie internetowej Konferencji - do dnia 7 lutego 2023.;
b) Akceptacja nadesłanego zgłoszenia przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od daty wpłynięcia formularza zgłoszeniowego oraz nie późniejszym niż jeden dzień przed terminem Konferencji. W przypadku braku informacji potwierdzającej rejestrację Uczestnik zobligowany jest do skontaktowania się z Organizatorem, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: biuro@cekona.pl
c) Uiszczenie opłaty konferencyjnej do dnia 8 lutego 2023.
2.3. Organizator ma prawo do przedłużenia terminu zgłoszeń, w takim przypadku Organizator zobligowany jest do zamieszczenia na głównej stronie internetowej Konferencji informacji i przedłużeniu terminu zgłoszeń.
2.4. Uczestnik może przedstawić prezentację elektroniczną z wgraną narracją lub poster o charakterze naukowo-badawczym lub przeglądowym.
2.5. Zgłoszony temat pracy (wystąpienie na konferencji oraz artykuł) może mieć maksymalnie trzech autorów, natomiast referat/poster musi być przedstawiona przez nie więcej niż jednego z podanych autorów.
2.6. Osoba prezentująca dany temat musi być Uczestnikiem Konferencji.
2.7. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
2.8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza błędnych danych przez osoby rejestrujące swój udział w Konferencji.
2.9. Uczestnik zobowiązany jest do terminowej rejestracji tematu wystąpienia, terminowego umieszczenia swoich prac, abstraktów, oraz artykułów, terminowego naniesienia poprawek oraz zmian w pracy. Pełne zgłoszenie następuje po otrzymaniu wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu bądź odrzuceniu tematu. Uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorami w ciągu 7 dni roboczych od daty rejestracji w przypadku, gdy Uczestnik nie dostanie odpowiedzi potwierdzającej akceptacje formularza przez Organizatora.
2.10. Wszyscy uczestnicy mają możliwość publikacji prac w formie rozdziału w monografii naukowej po spełnieniu wymagań określonych na głównej stronie internetowej Konferencji (tj. zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym), oraz uiszczeniu opłaty w terminie określonym przez Organizatora stanowiącej deklaracje autorów o terminowym dopełnieniu wynikłych zobowiązań, zaś firmę CKN o terminowe zapewnianie recenzji oraz wydanie prac. Deklarowany przez Organizatora termin dotyczy prac nadesłanych terminowo, które uzyskają pozytywną recenzję.
2.11. Organizator ma prawo do przedłużenia czasu wysyłania prac przez Uczestników, przedłużenia czasu recenzji oraz publikacji monografii w sytuacji niezależnej od Organizatora.
2.12. Pełna treść artykułu w formie rozdziału do monografii naukowej powinna być odpowiednio sformatowana według wymagań Organizatora dostępnych w załączniku nr.1 niniejszego Regulaminu.
2.13. Organizator wyróżnia poniższe formy uczestnictwa w ramach Konferencji:
a. Udział bierny – Uczestnik, który spełnił łącznie wszystkie warunki uczestnictwa z pkt 2.2 powyżej. W ramach udziału biernego Uczestnikowi przysługuje udział on-line w Konferencji. Uczestnikowi biernemu przysługuje certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu oraz materiały konferencyjne*.
b. Udział czynny – Uczestnik, który zadeklarował w formularzu przedstawienie referatu/posteru oraz spełnił łącznie wszystkie warunki uczestnictwa z pkt. 2.2 powyżej. W ramach udziału czynnego Uczestnikowi przysługuje udział online w Konferencji (jeśli wybierze taką opcje w formularzu rejestracyjnym), możliwość wygłoszenie zgłoszonego referatu w formie wystąpienia ustnego. Uczestnikowi czynnemu przysługuje również certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu, materiały konferencyjne oraz certyfikat potwierdzający wystąpienie (wydawany wyłącznie w przypadku prezentacji pracy i udział w wydarzeniach uwzględnionych w harmonogramie. Na stronie internetowej potencjalny uczestnik będzie mógł wybrać rodzaj wystąpienia i opublikowania artykułu*:
-wystąpienie (prezentacja/poster) + artykuł*
-wystąpienie (prezentacja/poster) bez publikacji artykułu*
-opublikowanie artykułu bez wystąpienia na konferencji*
*) ceny zamieszczone są na stronie internetowej przy wyborze konferencji.

3. Zasady Konferencji

3.1. Termin rejestracji online uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu 2023-02-07. Po tym terminie rejestracja online będzie niedostępna, oprócz przypadku gdy Organizator przedłuży termin rejestracji.
3.2. Organizator ma prawo wyboru zgłoszonych tematów i ich kwalifikacji do prezentacji w formie wystąpienia ustnego lub prezentacji w formie plakatu oraz nieprzyjęcia zaproponowanego tematu.
3.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne podczas trwania Konferencji.
3.4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez siebie podczas trwania Konferencji.
3.5. Uczestnik wyraża zgodę na przeprowadzenie Konferencji w formie online. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby możliwie wiernie odwzorować charakter wydarzenia stacjonarnego.
3.6. Uczestnik, który bierze udział w Konferencji w sposób zdalny otrzyma pocztą/kurierem materiały konferencyjne po wydarzeniu. Wysyłki będą realizowane na terenie Polski.
3.7. Zaświadczenie o przedstawieniu pracy otrzymają tylko Uczestnicy, którzy dokonali takiej prezentacji podczas trwania Konferencji.
3.8. Deklaracja formy udziału w Konferencji jest dobrowolna. Uczestnicy mogą dokonywać zmiany formy uczestnictwa poprzez wiadomość e-mail wysłaną do Organizatora. Każda zmiana formy uczestnictwa musi być potwierdzona przez Organizatora. Organizator ma prawo odmowy zmiany formy.
3.9. Organizator ustala program Konferencji oraz ma prawo dokonać w nim zmian, również w dniu Konferencji, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
3.10. Organizatorzy nie odpowiadają za problemy techniczne lub organizacyjne Uczestników związane z udziałem w Konferencji wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności za funkcjonowanie łącz internetowych po stronie Uczestników.
3.11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie przedstawione treści, materiały i informacje w czasie Konferencji. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić, aby wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione przez niego podczas Konferencji nie naruszały przepisów prawa, ani praw lub dóbr osobistych osób trzecich.
3.12. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad społecznych, instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatorów.
3.13. Uczestnik w celu wzięcia udziału w Konferencji musi dysponować komputerem, smartfonem lub tabletem z podłączeniem do Internetu. Przy poszczególnym rodzaju konferencji jeśli będzie taka potrzeba Uczestnik powinien posiadać mikrofon oraz opcjonalnie kamerę internetową.
3.14. Najpóźniej do dnia 11 lutego 2023 na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji przez Uczestnika zostanie przesłane Uczestnikowi zaproszenie do uczestnictwa zawierające link do Konferencji.
3.15. Uczestnik jest zobowiązany do oznaczenia swojego udziału w Konferencji poprzez podanie pełnego imienia i nazwiska. Uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwych, identyfikujących go danych osobowych.
3.16. Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku umożliwiającego udział w Konferencji osobom niezarejestrowanym jako Uczestnicy.
3.17. Uczestnik czynny wypowiada się w trakcie trwania Konferencji w wyznaczonym mu czasie oraz ma prawo brać udział w dyskusji moderowanej przez Organizatorów. Uczestnik bierny ma prawo zadawać pytania prelegentom za pomocą czatu, może również poprosić za pomocą czatu o zabranie głosu w trakcie dyskusji. O udzieleniu Uczestnikowi biernego głosu w trakcie dyskusji decyduje moderator wyznaczony przez Organizatora.

4. Płatności

4.1. Warunkiem uczestnica jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej do dnia 8 lutego 2023.
4.2. Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej opłaty rejestracyjnej wyłącznie w przypadku odrzucenia zgłoszonego przez niego tematu przez Komitet Organizacyjny.
4.3. Koszt udziału zamieszczony jest na stronie internetowej przy formularzu zgłoszeniowym.
4.4. Sposób dokonania wpłaty oraz terminy realizacji zostały uregulowane na głównej stronie internetowej dotyczącej wydarzenia.
4.5. Uczestnik jest zobligowany do łączenia wpłat o różnym tytule i dokonania przelewu za pomocą jednej wpłaty łącznej.
4.6. Opłaty należy realizować na numer konta 54 1020 4900 0000 8502 3362 0542.
4.7. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
4.8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub nadpłaty Organizator nie zwraca opłaty konferencyjnej.

5. Przygotowanie streszczeń i artykułów

5.1. Uczestnik czynny jest zobowiązany do przekazania streszczenia pracy (w języku polskim oraz angielskim) oraz artykułu do dnia 8 lutego 2023r. W przypadku streszczenia oraz do dnia 8 lutego 2023r. poprzez platformę internetową CKN. Wzór streszczenia i artykułu stanowi Załącznik 1. do niniejszego Regulaminu.
5.2. Streszczenie i artykuł, jeśli zostanie przesłany za pomocą formularza w Serwisie, powinien spełniać wymogi edytorskie przedstawione przez Organizatora. Wymagania edytorskie stanowi Załącznik 1. do niniejszego Regulaminy.
5.3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treść zawartą w abstrakcie konferencyjnym.
5.4. W przypadku niskiej wartości merytorycznej lub występowania rażących błędów Organizator, po zasięgnięciu opinii Komitetu Naukowego, może odrzucić nadesłany abstrakt.
5.5. Przesyłając abstrakt do Organizatora Uczestnik wyraża zgodę na jego publikację on-line oraz rodziału w monografii recenzowanej i/lub czasopisma.
5.6. Artykuł zawiera: Tytuł w języku polskim, Imię i Nazwisko Autora, Pełną nazwę Uczelni/Instytucji/Firmy, wstęp, Cel, Materiał i metody, wyniki, Dyskusję, Podsumowanie, Literaturę, Tytuł i streszczenie w języku angielskim (800-1000 znaków, zawierające cel, materiał i metody, wyniki i podsumowanie), Słowa kluczowe w językach: angielskim i polskim (3-5), Dane do kontaktu z autorem. Wymogi edytorskie dla autorów przedstawia Załącznik 1. do niniejszego Regulaminu.
5.7. Każdy artykuł podlega wstępnej ocenie przez współpracujący z organizatorami panel recenzentów i jeśli jest zgodny z wymogami technicznymi jest przekazywany do merytorycznej recenzji wykonanej przez pracownika naukowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Po uzyskaniu recenzji Autor przesyła poprawioną pracę, wraz z odpowiedzią na recenzję, w której ustosunkowuje się punkt po punkcie do uwag Recenzenta. Dopiero po tym etapie praca jest przyjmowana do druku lub odrzucana. Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Autora zmian merytorycznych na etapie korekt.
5.8. Redaktor Techniczny ma prawo: ustalenia kolejności artykułów, wprowadzenia podziału wewnętrznego, np. części, rozdziały itd., ujednolicenia artykułów pod względem tytulatury wewnętrznej artykułów, zapisu bibliograficznego, zredagowania przedmowy.
5.9. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia nadesłanych artykułów przy użyciu systemu antyplagiatowego.
5.10. Materiały przesłane do publikacji nie są zwracane.

6. Utrwalanie konferencji

6.1. Uczestnik wyraża zgodę na nagrywanie i udostępnianie materiałów z ich udziałem innym uczestnikom Konferencji.
6.2. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. cyfrowo, b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. cyfrowo, c) wprowadzanie do obrotu, c) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, Uczestnik wyraża zgodę na tworzenie przez Organizatora dzieł zależnych, jak również na rozporządzanie i korzystanie z dzieł zależnych. Uczestnik zezwala również na wykonywanie przez Organizatora zależnego prawa autorskiego.

7. Wizerunek

7.1. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez firmę CKN dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością firmy CKN.
7.2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp.
7.3. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku w zakresie sprecyzowanym w pkt.7.2.

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Administratorem danych osobowych jest firma CKN.
8.2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji zobowiązań dotyczących Konferencji, jak i działań powiązanych.
8.3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale jednocześnie obligatoryjna do zgłoszenia udziału oraz realizacji wynikających zobowiązań.
8.4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez czas nieoznaczony oraz zgodnie z przepisami prawa ochrony
8.5. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazane podmiotom i instytucjom współpracujących w pracach organizacyjnych, wydawniczych oraz podmiotom powiązanym z firmą CKN. Poza tym dane osobowe mogą być przekazane tylko podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
8.6. Prawa:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
b) prawo dostępu do swoich danych osobowych
c) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych
d) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego
f) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
g) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy firma CKN posługuje się danymi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
h) prawo otrzymania od firmy CKN danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali jego dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie otrzymanej zgody
8.7. Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik powinien się skontaktować z firma CKN w sposób wskazany powyżej.
8.8. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

9. Sytuacja Epidemiologiczna

9.1. Organizator oświadcza, że w uzasadnionym przypadku – tj. z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną konferencja może się odbyć tylko i wyłącznie w formie online.
9.2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminy, jeżeli będzie zmuszony przez Władze Państwowe. W przypadku zmiany formy lub terminu Konferencji opłaty za udział nie podlegają zwrotowi.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz do jego interpretacji w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.
10.2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
10.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu przy czym zmiany te nie będą mniej korzystne dla Uczestników.

Załącznik nr 1

1.Artykuł powinien zostać napisany
•w edytorze tekstu kompatybilnym z wersją Microsoft Office Word 2010
•czcionką Times New Roman 12 pkt.,
•format A4 (210x297 mm),
•marginesy 25 mm z każdej strony,
•interlinia 1,5,
•wyrównanie do lewej.
2. Artykuł powinien mieć od 20 000-25 000 znaków (ze spacjami) czyli 9-10 pełnych stron maszynopisu.
3. Artykuł zawiera:
• Tytuł
• Imię i Nazwisko Autora
• Pełną Nazwę Uczelni/Instytucji/Firmy
• Wstęp
• Cel
• Materiał i metody
• Wyniki
• Dyskusję
• Podsumowanie
• Literaturę
• Tytuł i streszczenie w języku angielskim (800-1000 znaków, zawierające cel, materiał i metody oraz wyniki badań)
• Słowa kluczowe w językach: angielskim i polskim (3-5)
• Dane do kontaktu z autorem
4. W tekście nie powinny znajdować się czynne „linki”, tzn. odnośniki prowadzące po kliknięciu do stron internetowych lub innych dokumentów.
5.Artykuł należy dostosować do wydruku materiałów w skali szarości.
6. Wszelkie jednostki stosowane w pracy należy podawać zgodnie z układem SI.
7.Tytuły umieszczać należy nad każdym elementem graficznym (fotografia, rysunek, schemat, wykres, tabela itp.). Czcionka Times New Roman 10 pkt.
8.Pod każdym elementem graficznym należy podać źródło pochodzenia lub umieścić informację „Opracowanie własne”. Czcionka Times New Roman 10 pkt.
9. Wykaz literatury powinien być sporządzony alfabetycznie, bez nadawania im kolejnej numeracji.
10. Grupy prac jednego autora(ów) należy szeregować chronologicznie -od najstarszych do najnowszych. Jeśli w wykazie znajduje się kilka prac jednego autorstwa opublikowanych w tym samym roku, należy je rozróżnić, uzupełniając rok wydania małymi literami: a, b, c itd.
11. W wykazie literatury należy podać kolejno: nazwisko autora i pierwszą literę jego imienia, rok wydania, tytuł pracy, a następnie obowiązujący skrót tytułu czasopisma, tom, zeszyt (w nawiasie) oraz strony, które dana rozprawa obejmuje, np.: Kowalski J., Kowalska M. 2001. Wpływ złej pogody na lwy kaukaskie. Życie zwierząt 24:56-89.
12. W przypadku wydawnictw książkowych po nazwisku autora podajemy rok wydania, tytuł pozycji, wydawnictwo oraz miejsce wydania, np.: Kowalski M., Kowalska H. 1980. Ekonomika i organizacja gospodarstw wiejskich. PWN, Warszawa.
13. Gdy korzysta się tylko z określonej części lub rozdziału: Nowak M. 1963. Opis bibliograficzny [w: ] Metodyka bibliograficzna. SBP, Warszawa, s. 36-60.
14. W przypadku dokumentów elektronicznych należy podać nazwę strony, linki datę dostępu, np.: Internetowa encyklopedia PWN. http://encyklopedia.pwn.pl/ (dostęp 24 lutego 2019 r.).
15.Powołania na piśmiennictwo podajemy w tekście w nawiasach umieszczając nazwisko i rok wydania, np.: (Nowak 2001).
16. W przypadku cytowania pozycji 2 autorów piszemy oba nazwiska i datę np.: (Karpacki, Sawicki 1990), od 3 autorów –jedno nazwisko i in., np.: (Koral i in. 1995).
17.Jeżeli powołanie w tekście dotyczy pracy zbiorowej, zamiast nazwiska autora przytacza się pełny tytuł pracy (Elektronika. 1993) lub skrócony (Dbajmy o właściwe suszarnictwo... 1992).
Informacja
Ustawienia konta Moje konferencje Moje pliki Wyloguj
Zarejestruj się
Masz juz konto?
Zaloguj się
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Resetuj hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się
Zresetuj hasło
Wróć do logowania
Jesteśmy na FB